Translate

Τρίτη, 5 Ιουνίου 2018

Οι οριστικές εντάξεις στη βιολογική κτηνοτροφία, τι δεσμεύσεις υπάρχουν

Αποτέλεσμα εικόνας για βιολογική κτηνοτροφία
Πραγματοποιήθηκε η τελική ένταξη των δικαιούχων της Βιολογικής Κτηνοτροφίας. Τη Δευτέρα (4 Ιουνίου 2018) δημοσιοποιήθηκε στη διαύγεια η απόφαση με θέμα «Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020». Όσοι κτηνοτρόφοι ενταχθούν στο πρόγραμμα θα ειδοποιηθούν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ (μέσω email) ή μέσω του γεωπόνου μελετητή τους. Οι δικαιούχοι της βιολογικής κτηνοτροφίας πρέπει να τηρούν τις δεσμεύσεις οι οποίες αναφέρονται στην παρούσα απόφαση.

Διάρκεια δεσμεύσεων
Οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των δικαιούχων ξεκινούν με την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας Απόφασης Ένταξης Πράξεων και η διάρκεια των δεσμεύσεων:
 • για τη δράση 11.1.2, ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα τριών ετών
 • για τη δράση 11.2.2, ορίζεται για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε ετών
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις, αυτές περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

Τη διατήρηση σταθερής έκτασης των βοσκοτόπων και το είδος των ζώων με τα οποία εντάχθηκαν στο μέτρο, πλην των περιπτώσεων ανωτέρας βίας – εξαιρετικών περιστάσεων. Ενώ όσο αφορά την ανανέωση των βοσκοτόπων, τμήματα αυτών δύνανται να ανανεώνονται με τμήματα άλλων βοσκοτόπων.

Την τήρηση των απαιτήσεων της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τους κανονισμούς 834/2007 και 889/2008 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της εθνικής νομοθεσίας.

Οι δικαιούχοι οφείλουν, κατ’ έτος, να καλύπτονται από νόμιμη σύμβαση με σύμβουλο, ο οποίος υπάγεται στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας. Η εν λόγω σύμβαση, θα πρέπει να συναφθεί και κατατεθεί στις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω του ΠΣ εντός τριών (3) μηνών από την απόφαση Ένταξης κάθε δικαιούχου, συνοδευόμενη από την Έναρξη Επιτηδεύματος / Εργασιών του συμβούλου. Κάθε σύμβαση πρέπει να έχει ελάχιστη διάρκεια ενός έτους.

Πριν την παρέλευση του έτους, και για κάθε επόμενο έτος, ο δικαιούχος υποχρεούται να ενημερώνει, μέσω του ΠΣ, την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ για κάθε αλλαγή, καταγγελία, ανανέωση κλπ, που αφορά στη σύμβαση με το σύμβουλο. Ο σύμβουλος υποχρεούται να ενημερώνει το δικαιούχο σε ότι αφορά στην ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων του Μέτρου καθώς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τη βιολογική παραγωγή. Επιπλέον, οφείλει να συμβουλεύει το δικαιούχο για τις βέλτιστες πρακτικές, καθώς και για τα οφέλη της βιολογικής παραγωγής. Επιπρόσθετα, υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τυχόν μη τήρηση των υποχρεώσεων ή μονομερούς διακοπής της σύμβασης από πλευράς δικαιούχου. Η δέσμευση αυτή, δεν ισχύει όταν ο δικαιούχος υπάγεται ο ίδιος στον κλάδο ΠΕ Γεωπόνων ή ΤΕ Τεχνολόγων Γεωπονίας.

Την υποβολή κατ’ έτος αίτησης πληρωμής και την υποβολή ηλεκτρονικά κατ’ έτος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, τα παραστατικά συμμόρφωσης των ειδικών διατάξεων, εντός χρονικού διαστήματος που θα ορίζεται με σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Να δέχονται και να διευκολύνουν όλους τους προβλεπόμενους ελέγχους από τα αρμόδια εθνικά και ενωσιακά ελεγκτικά όργανα και να είναι διαθέσιμος στις ελεγκτικές αρχές σε κάθε σχετικό αίτημα.

Τέλος υποχρεούνται να καταθέσουν πλήρη φάκελο, ο οποίος θα πρέπει να φυλάσσεται για τρία (3) επιπλέον έτη μετά την ολοκλήρωση των δεσμεύσεων.

Φάκελος
Ο φάκελος δικαιούχου περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα εξής:
i. Υπογεγραμμένη αίτηση στήριξη, όπως υποβλήθηκε οριστικά στο ΠΣ.
ii. Απόφαση Ένταξης Πράξεων στην οποία να συμπεριλαμβάνεται ο δικαιούχος και τυχόν τροποποιήσεις αυτής.
iii. Σύμβαση με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων (ΟΕ&Π).
iv. Αντίγραφα των ετήσιων αιτήσεων πληρωμής.
v. Άδεια κτηνοτροφικής εγκατάστασης ή προέγκριση αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 4424/2016 (ΦΕΚ Α΄ 183).
vi. Μητρώο κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης.
vii. Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής.
viii. Μητρώο Εισροών και Εκροών.
ix. Ημερολόγιο εργασιών (ΜΕΕ-ΗΕ), το οποίο περιλαμβάνει ημερολόγιο εργασιών και νόμιμα παραστατικά αγοράς (κυρίως για σπόρους, λιπάσματα, ζωοτροφές) και πώλησης προϊόντων, και στις περιπτώσεις που ο γεωργός χρησιμοποιεί κοπριά και εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίων, υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναγράφονται η ακριβής ποσότητα κοπριάς και η προέλευση αυτής.
x. Τυχόν άλλα παραστατικά που αφορούν στο Μέτρο (π.χ. εδαφολογικές αναλύσεις, σύμβαση με σύμβουλο κ.α.).

Διαβάστε την απόφαση εδώ
Πηγή: agrotypos.gr

Δευτέρα, 7 Μαΐου 2018

Ολοκλήρωση της αρχικής αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης(ένταξη) Μ11 "Βιολογικές Καλλιέργειες"
Αποτέλεσμα εικόνας για Βιολογικές Καλλιέργειες

Ανακοίνωση Οπεκεπέ
Σας ενημερώνουμε πως ολοκληρώθηκε η αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων στήριξης (ένταξη) στο Μέτρο 11 του Π.Α.Α. 2014-2020 "Βιολογικές Καλλιέργειες", σύμφωνα με την αριθ. 539/27369/20-02-2018 Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης καθώς και για κάθε εξατομικευμένη - αναλυτική πληροφορία μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής του Μέτρου 11 της Βιολογικής Γεωργίας https://p2.dikaiomata.gr/Organics16, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. 
Οι ενδιαφερόμενοι που δεν συμφωνούν με τα ευρήματα της αξιολόγησης μπορούν να καταθέσουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 25 του Ν. 2690/1999, από την Δευτέρα 30/04/2018 και ώρα 00:00 :01 μέχρι την Δευτέρα 14/05/2018 και ώρα 23:59:59 στο Πληροφοριακό Σύστημα υποστήριξης του Μέτρου στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση, κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών. 
Οι οριστικοί πίνακες κατάταξης θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενδικοφανών προσφυγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. Γ του άρθρου 12 της ΚΥΑ 2848/145689/28-12-2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Πηγή: opekepe.gr
Τετάρτη, 4 Απριλίου 2018

Από 12 μέχρι 16 Μαρτίου ενδικοφανή προσφυγή για βιολογική γεωργία

Αποτέλεσμα εικόνας για βιολογικη γεωργια πληρωμες

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθ. οριζόμενα στην ΚΥΑ 2848/145689/2016 - ΦΕΚ 4310/Β/30-12-2016 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020» όπως ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε η καταβολή της προκαταβολής στους δικαιούχους για το έτος 2017.
Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα (12 Μαρτίου 2018) και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την Παρασκευή (16 Μαρτίου 2018), ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.
Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί δύνανται να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της προκαταβολής τους.
Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ «Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Πηγή: agrotypos.gr

Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Το Κεχρί και η καλλιέργειά του. 

Αποτέλεσμα εικόνας για κεχρι καλλιεργεια

Το φυτό

Παράγουν μικρά εδώδιμα σπέρματα και χρησιμοποιούνται ως τροφή του ανθρώπου ή των ζώων. Το κεχρί ανακαλύφθηκε και καλλιεργήθηκε συστηματικά στην Κίνα. Το έτος 2000 σε παγκόσμια κλίμακα καλλιεργούντο 42.000.000 περίπου στρέμματα. Κύριες χώρες παραγωγής είναι: Ινδίες, Κίνα,  Μογγολία, η ΡωσίαΔυτική Αφρική και Βόρεια Κορέα. Στην Ελλάδα καλλιεργούνται 15.000 στρέμματα.


Tα κυριότερα είδη είναι: Panicum miliaceum,  Setaria italica,  Eleusine coracana,  Pennisetum glaucum ή  Pennisetum americanum.

Είναι όλα ετήσια φυτά. Το ύψος τους συνήθως κυμαίνεται από 30 ώς 130 εκ.. Η ταξιανθία μπορεί να είναι στάχυςβότρυς ή φόβη. Τα σπέρματα, παραμένουν μέσα στο φλοιό, μετά το αλώνισμα. Έχουν μικρό μέγεθος, σφαιρικό σχήμα και χρώμα λευκό, γκρίζο, κίτρινο ή κόκκινο. Τα αποφλοιωμένα σπέρματα έχουν συνήθως ωχρόλευκό χρώμα.

Όλα τα είδη κεχριού έχουν ανάπτυξη ανάλογη με αυτήν του σόργου. Ο βλαστικός  κύκλος τους είναι σύντομος από 2 έως 3 μήνες για τα πρώιμα και 5 μήνες για τα όψιμα. Μπορεί να αναπτυχθούν  και να ωριμάσουν αμέσως μετά από μια μικρή περίοδο βροχών, για αυτόν τον λόγο εξαπλώνονται εύκολα στην τροπική ξηρή ζώνη. Η καλλιέργεια τους ελάχιστα διαφέρει από την καλλιέργεια άλλων σιτηρών. Γενικά είναι φυτά χωρίς πολλές απαιτήσεις, ανθεκτικά στα  ζιζάνια  και σπανίως προσβάλλονται από ασθένειες.


Ως  τροφή


Aν και το κεχρί είναι πολύ γνωστό ως το κύριο συστατικό της τροφής πτηνών, αποτελεί κάτι περισσότερο από μια καλή πηγή σημαντικών θρεπτικών συστατικών, όπως χαλκούμαγγανίουφωσφόρου, μαγνησίου και υψηλά ποσοστά υδατανθράκων. Η θρεπτική αξία του μπορεί να ταυτιστεί με το σιτάρι και το ρύζι.

Η περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνες κυμαίνεται από 6% έως 15% και σε λίπη από 1,5% έως 5%.
175 gr. μαγειρευμένου σπόρου, περιέχουν: 207 θερμίδες, 31% χαλκό, 25% φωσφόρο, 24% μαγγάνιο19% μαγνήσιο.

Το μαγνήσιο έχει αποδειχθεί ότι κάνει καλό σε περιπτώσεις άσθματος και ημικρανίας, ρίχνει την πίεση και μειώνει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής ιδίως σε άτομα  με αθηροσκλήρωση και διαβητική καρδιοπάθεια. Δρα ως συνένζυμο σε περισσότερα από 300 ένζυμα, περιλαμβανομένων και εκείνων που ρυθμίζουν την έκκριση ινσουλίνης και γλυκόζης. Έρευνες αποδεικνύουν ότι η κανονική αλλά όχι υπερβολική κατανάλωση ακέραιων σπόρων, μειώνει τον κίνδυνο εμφανίσεως του διαβήτη τύπου 2. (van Dam RM, Hu FB, Diabetes Care)

Ο φωσφόρος, είναι απαραίτητος στην δόμηση κάθε κυττάρου του οργανισμού, κυρίως των οστών μαζί με το ασβέστιο και βασικό συστατικό πολλών ζωτικών στοιχείων όπως το ATP (adenosine triphosphate) των νουκλεϊνικών οξέων του γενετικού κώδικα, της κυτταρικής μεμβράνης και του νευρικού Συστήματος. (Mosby's Dictionary of Complementary and Alternative Medicine)


Πλεονεκτήματα
1. Είναι αλκαλικό και εύπεπτο. 2. Ενυδατώνει το παχύ έντερο και αποφεύγεται η δυσκοιλιότητα. 3. Δρα ως προβιοτικό, τροφοδοτώντας την μικροχλωρίδα του οργανισμού. 4. Η σεροτονίνη του βελτιώνει τη διάθεση. 5. Έχει άφθονες φυτικές ίνες και λίγα σάκχαρα (Kamari & Sumathi, 2002). 6. Η νιασινη του (βιταμίνη B3) ρίχνει την χοληστερόλη, τα τριγλυκερίδια και την C-reactive πρωτεΐνη (Nutrition ResearchApril 2010; 30(4):290-6.). 7Όλες οι ποικιλίες του έχουν υψηλές αντιοξειδωτικές ιδιότητες. (Journal of Agricultural and Food Chemistry, 9 June 2010; 58(11):6706-14). 8. Είναι μη αλλεργιογόνο και δεν περιέχει γλουτένη. 9. Η μεγάλη περιεκτικότητά του σε πρωτεΐνη το συνιστά ουσιαστικό σε χορτοφαγική δίαιτα. 10. Η φυλή των υγιέστατων και μακρόβιων Hunzas των Ιμαλάϊων, το έχει ως βασική τροφή.

Το κεχρί έχει ιδιαίτερα έντονη γεύση και το ψωμί του δεν φουσκώνει. Αρτοποιήσιμο γίνεται με την ανάμειξη του με αλεύρι από σιτάρι. Τρώγεται κυρίως ως χυλός ή όπως το ρύζι. Κυκλοφορεί στην αγορά σε ποικιλίες κίτρινου, λευκού και μαύρου χρώματος.  Στα καταστήματα βρίσκεται συνήθως ο σπόρος με φλοιό, αλλά και σπασμένος (σιμιγδάλι) για το αραβικό παραδοσιακό «couscous».

Καλλιέργεια κεχριού

Προετοιμασία εδάφους

Καλλιέργεια κεχριού.
Λόγω του μικρού μεγέθους των σπόρων του κεχριού, η σποροκλίνη θα πρέπει να είναι επαρκώς λειοτριβημένη. Έτσι η επιφανειακή κατεργασία θα συνίσταται σε περισσότερες επεμβάσεις φρέζας, δισκοφόρων εργαλείων, οδοντωτής σβάρνας ή καλλιεργητή. Γενικά η προετοιμασία του εδάφους είναι ανάλογη με την προετοιμασία εδάφους του αραβοσίτου ή του σόργου, αλλά διαφέρει στην τελική (επιφανειακή) κατεργασία η οποία είναι περισσότερο δραστική.

Σπορά

Ως φυτά των θερμών κλιμάτων τα είδη του κεχριού σπείρονται την άνοιξη ή το καλοκαίρι ως επίσπορα. Οι ανοιξιάτικες σπορές θα πρέπει να καθυστερούν χρονικά κατά 1-2 εβδομάδες συγκριτικά με τη σπορά του αραβοσίτου λόγω των μεγαλύτερων θερμικών απαιτήσεων των σπόρων του κεχριού για βλάστηση. Οι καλοκαιρινές σπορές δε θα πρέπει να καθυστερούν μετά τα μέσα Ιουλίου. Ο μικρός βιολογικός κύκλος των φυτών επιτρέπει και σπορές στο χρονικό διάστημα από μέσα Απριλίου μέχρι μέσα Ιουλίου, επειδή δεν υπάρχει υπό ελληνικές συνθήκες χρονική πίεση για έγκαιρη ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου.
Η σπορά του κεχριού γίνεται με σπαρτικές μηχανές μικρών σιτηρών σε αποστάσεις 15-30cm. Για το μαργαριτώδες κεχρί οι αποστάσεις είναι μεγαλύτερες λόγω της μεγαλύτερης ανάπτυξής του: στις ξηρές περιοχές της Αφρικής κια των Ινδιών οι συνηθισμένες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών είναι 75-100cm. Το βάθος σποράς είναι 1-2cm.

Άρδευση

Τα είδη του κεχριού καλλιεργούνται στις ξηρότερες περιοχές της γης, αφού -λόγω του μικρού τους βιολογικού κύκλου- έχουν μικρές συνολικές απαιτήσεις σε νερό. Επιπλέον, ορισμένα είδη όπως το μαργαριτώδες κεχρί είναι προικισμένα και με χαρακτηριστική αντοχής στην ξηρασία. Εν τούτοις, η επάρκεια εδαφικού νερού σε κρίσιμα στάδια ανάπτυξης βελτιώνει σημαντικά τις τελικές αποδόσεις.
Από πειράματα στο μαργαριτώδες κεχρί προέκυψε ότι έλλειψη νερού στα πρώτα στάδια βλαστητικής ανάπτυξης ελάχιστα επηρεάζει τις τελικές αποδόσεις επειδή καθυστερεί η άνθηση και αυξάνεται η αναλογία των γόνιμων αδελφών. Έλλειψη νερού κατά τη φάση διαφοροποίησης της ταξιανθίας ασκεί επίσης ελάχιστη επίδραση στις τελικές αποδόσεις, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στα άλλα σιτηρά, επειδή η μειωμένη παραγωγή του κεντρικού στελέχους αντισταθμίζεται από αυξημένη παραγωγή των αδελφών. Αντίθετα τις περισσότερο αρνητικές είχε η όψιμη έλλειψη νερού, μετά την άνθηση και κατά το γέμισμα των καρπών, αφού οι αποδόσεις μειώνονταν περισσότερο από το μισό συγκριτικά με καλλιέργειες αρδευόμενες τακτικά. Κατά συνέπεια, είναι σημαντική η διασφάλιση επαρκούς νερού με άρδευση κατά τα τελευταία στάδια ανάπτυξης όταν δεν αναμένονται βροχοπτώσεις και το έδαφος είναι ξηρό.
Οι υψηλότερες αποδόσεις για όλα τα εξεταζόμενα είδη επιτυγχάνονται όταν διασφαλίζεται συνολικό ύψος νερού 200-500mm ομοιόμορφα κατανεμημένο στην καλλιεργητική περίοδο.

Λίπανση

Καλλιέργεια κεχριού.
Από μία συγκριτική μελέτη στα πέντε είδη κεχριού, προέκυψε ότι οι απορροφούμενες ποσότητες αζώτου κυμαίνονταν μεταξύ 7,2 (κοινό κεχρί) και 24,3 kg/στρ. (μαργαριτώδες κεχρί).
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνεται επίσης η κατανομή του αζώτου μεταξύ βλαστητικών και αναπαραγωγικών οργάνων.
Συνολικές ποσότητες απορροφηθέντος αζώτου (kg/στρ.) σε πέντε είδη κεχριού 13 εβδομάδες μετά τη σπορά
N (Kg/στρ.)
ΕίδοςΒλαστ. όργαναΤαξιανθίεςΣύνολο
Κοινό4,72,57,2
Ιταλικό6,46,212,6
Μαργαριτώδες16,18,224,3
Ιαπωνικό12,13,415,5
Δακτυλοειδές22,822,8
Τα δεδομένα του πιο πάνω πίνακα για το κοινό κεχρί είναι πολύ μικρότερα από εκείνα που προκύπτουν από μία άλλη εργασία στο Colorado των Η.Π.Α., όπου το συνολικό ποσό αζώτου που συσσωρεύθηκε στα φυτά κατά την ωρίμανση έφθασε τα 32kg/στρ. Τα αντίστοιχα ποσά ήταν για τον φωσφόρο 3kg/στρ., το κάλι 37kg/στρ., το ασβέστιο 5kg/στρ., το μαγνήσιο 8,5kg/στρ., το θείο 4kg/στρ. και τον σίδηρο 0,23kg/στρ. Από τις πορείες συσσώρευσης των τριών κύριων μακροστοιχείων προκύπτει ότι οι υψηλότεροι ρυθμοί απορρόφησης εντοπίζονται μεταξύ άνθησης και φυσιολογικής ωρίμανσης.
Για το άζωτο και το φωσφόρο διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σημαντική εσωτερική διακίνηση κυρίως από τα φύλλα προς τις αναπτυσσόμενες καρποταξίες, παράλληλα προς την απορρόφηση από το έδαφος μέσω των ριζών. Για το κάλι μόνο το 25% εντοπίσθηκε στις καρποταξίες (σε αντίθεση με το 73% του αζώτου και το 91% του φωσφόρου), ενώ το μέγιστο ποσοστό βρισκόταν στα στελέχη. Δεν υπήρχε ένδειξη για εσωτερική διακίνηση καλίου προς τις καρποταξίες.
Παρά το γεγονός ότι τα είδη του κεχριού αποδίδουν σε εδάφη χαμηλής γονιμότητας καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο φυτό, η προσθήκη λιπασμάτων[1] αυξάνει σημαντικά τις τελικές αποδόσεις. Εφαρμογή αζωτούχου λιπάσματος σε δόσεις 7,5 και 15kg/στρ. αύξησε σημαντικά (κατά 40-50%) τις αποδόσεις σε βιομάζα ιταλικού και μαργαριτώδους κεχριού συγκριτικά με μη λιπανθέντα αγροτεμάχια στο Tennessee των Η.Π.Α. Ανάλογα αποτελέσματα έχουν αναφερθεί για το μαργαριτώδες κεχρί σε περιοχές της Αφρικής. Εν τούτοις το κεχρί αντιδρά λιγότερο θεαματικά στη λίπανση συγκριτικά με τον αραβόσιτο και το σόργο. Οι συνιστώμενες δόσεις σε εδάφη μέτριας έως χαμηλής γονιμότητας κυμαίνονται μεταξύ 10-15kg/στρ. αζώτου, 3-8kg/στρ. P2O5 και 5-10kg/στρ. K2O. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματικότητα της λίπανσης είναι η διασφάλιση ικανοποιητικής εδαφικής υγρασίας.

Καταπολέμηση ζιζανίων

Η καταπολέμηση των ζιζανίων σε μια καλλιέργεια κεχριού γίνεται σχεδόν αποκλειστικά με σκαλίσματα στις χώρες της Αφρικής και της Ασίας, όπου συνήθως πλεονάζει εργατικό δυναμικό. Τα σκαλίσματα διευκολύνονται από τις μεγάλες αποστάσεις μεταξύ των γραμμών που είναι συνηθισμένες στις περιοχές αυτές.
Έμμεσο τρόπο καταπολέμησης συνιστούν οι πυκνές σπορές οι οποίες άρχισαν να εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια.
Χημική καταπολέμηση των ζιζανίων στο κεχρί εφαρμόζεται περιστασιακά όπου το κόστος εργασίας για σκαλίσματα είναι υψηλό, όπου δεν επαρκούν τα εργατικά χέρια και όπου υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης του κόστους αγοράς και εφαρμογής ζιζανιοκτόνων. Από τα διάφορα προφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα μπορούν να εφαρμοσθούν η Atrazine και τα Metolachlor ή Propachlore. Μεταφυτρωτικά μπορούν να εφαρμοσθούν τα Bentazone, Bromoxynil, Chlopylarid, Fluroxypyr καθώς και το MCPA μετά το στάδιο του αδελφώματος και πριν τη διαφοροποίηση της ταξιανθίας.

Συγκομιδή

Κοινό χαρακτηριστικό όλων σχεδόν των ειδών κεχριού είναι η ανομοιομορφία στην ωρίμανση, τόσο σε επίπεδο καρποταξίας όσο και σε επίπεδο φυτού. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε μία καρποταξία, ιδιαίτερα στο κοινό κεχρί να έχουν ωριμάσει πλήρως οι καρποί της κορυφής και να είναι ανώριμοι οι καρποί της βάσης. Η ανομοιομορφία αυτή πολλαπλασιάζεται από τη χρονική διασπορά ωρίμανσης των καρποταξιών στα διάφορα αδέλφια. Αποτέλεσμα αυτού του φαινομένου είναι οι μεγάλες απώλειες καρπών με τίναγμα αν καθυστερήσει, έστω και λίγο, η συγκομιδή. Έτσι, η συγκομιδή γίνεται όταν είναι ώριμο το ανώτερο μισό της καρποταξίας. Στην φάση αυτή, είναι πιθανό τα στελέχη και οι άξονες των καρποταξιών να είναι ακόμη πράσινοι (στο δακτυλοειδές κεχρί μάλιστα υπάρχουν και αρκετά πράσινα φύλλα).
Η ανομοιομορφία ωρίμανσης αποκλείει τον θεραλωνισμό. Συνιστάται επομένως θερισμός των φυτών και φυσική ξήρανσή τους στην επιφάνεια του αγρού ή σε δεμάτια για ορισμένο χρονικό διάστημα. Θα ακολουθήσει ο αλωνισμός είτε με πέρασμα θεραλωνιστικής με ειδικό εξάρτημα συλλογής των κομμένων φυτών είτε με αυτόνομες αλωνιστικές μηχανές. Χειρωνακτική συγκομιδή με διάφορους τρόπους αλωνισμού είναι ακόμα και σήμερα συνηθισμένη σε χώρες της Αφρικής και της Ασίας.
Είναι προφανές ότι οι αποδόσεις σε καρπό κυμαίνονται σε μεγάλο εύρος τιμών ανάλογα με το περιβάλλον και την καλλιεργητική πρακτική (ξηρικές-αρδευόμενες, λιπαινόμενες ή μη καλλιέργειες). Σύμφωνα με διάφορες πηγές, οι αποδόσεις του κοινού κεχριού κυμαίνονται μεταξύ 160-350kg/στρ., του ιαπωνικού μεταξύ 110-290kg/στρ., του ιταλικού μεταξύ 280-600kg/στρ., του μαργαριτώδους μεταξύ 150-450kg/στρ. και του δακτυλοειδούς μεταξύ 140-500kg/στρ.
Πηγή: biokipos.blogspot.gr & gaiapedia.gr

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

 ΒΙΟΛΟΓΙΚΉ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
ΕΧΘΡΏΝ & ΑΣΘΕΝΕΙΏΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΎ.
Αποτέλεσμα εικόνας για ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΧΘΡΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΏΝ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΙΟΥ
ΒΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΑΔΙΑΕΧΘΡΟΙ & ΑΣΘΕΝΕΙΕΣΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ
ΛήθαργοςΔιαχειμάζοντα έντομα, ΦόμοψηΑζαδιραχτίνη, Πύρεθρο, Βορδιγάλειος πολτός
Μήκος βλαστών 1-2εκ.Τετράνυχοι, ΩίδιοΒρέξιμο θειάφι 02 – 0,4%
Μήκος βλαστών 8-10εκ.Τετράνυχοι, ΩίδιοΒρέξιμο θειάφι 02 – 0,4%
Μήκος βλαστών 10-30εκΠερονόσποροςΒορδιγάλειος πολτός 0,4%
Μετά από 10 μέρεςΩίδιοΒρέξιμο θειάφι 0,4%
Μπουμπούκι μούροΠερονόσπορος, ΩίδιοΒορδιγάλειος πολτός 0,4%, Βρέξιμο θειάφι 0,4%
ΆνθησηΩίδιοΘειάφισμα σκόνη 3kg σκόνη ανά στρέμμα
ΚαρπόδεσηΠερονόσπορος, ΩίδιοΒορδιγάλειος πολτός 0,4%, Βρέξιμο θειάφι 0,4%
Ρόγα μέγεθος μπιζελιούΕυδεμίδα, Περονόσπορος, ΩίδιοΒάκιλλλος Θουριγγίας, Βορδιγάλειος πολτός 0,6%, Βρέξιμο θειάφι 0,2%
Στάδιο γιαλίσματοςΕυδεμίδα, Περονόσπορος, Ωίδιο, ΒοτρύτηςΒάκιλλλος Θουριγγίας, Βορδιγάλειος πολτός 0,5% – 0,6%, Βρέξιμο θειάφι 0,2%, Trichoderma
Στάδιο ΩρίμανσηςΕυδεμίδα, ΒοτρύτηςΒάκιλλλος Θουριγγίας, Trichoderma
Μετά από χαλάζιΛευκή σήψηΒορδιγάλειος πολτός 0,5%
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Το παραπάνω πρόγραμμα ψεκασμών προσαρμόστηκε ανάλογα με τις Ελληνικές κλιματολογικές συνθήκεςως προς τα στάδια και την εποχή επέμβασης.Συστήνουμε την αποφυγή οποιασδήποτε επέμβασης εάν δεν είναι αναγκαία επέμβασης
Πηγή: erosmykonos.gr

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

Παρασιτοκτόνα - προϊόντα φυτοπροστασίας στη Βιολογική Γεωργία.

Αποτέλεσμα εικόνας για Παρασιτοκτόνα - προϊόντα φυτοπροστασίας στη βιολογική γεωργία
Τα προϊόντα που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται, σύμφωνα και με τις γενικές αρχές της βιολογικής γεωργίας, για τον έλεγχο των παρασίτων και των ασθενειών των φυτών είναι τα ακόλουθα:

 • Ουσίες φυτικής ή ζωικής παραγωγής
ΟνομασίαΠεριγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης
Αζαδιραχτίνη που λαμβάνεται από την Azadirachta indica(δένδρο Neem)Εντομοκτόνο
Κηρός μελισσώνΠαράγοντας κλαδέματος
ΖελατίνηΕντομοκτόνο
Υδρολυόμενες πρωτεΐνεςΠροσελκυστικό, μόνο σε επιτρεπόμενες εφαρμογές σε συνδυασμό με άλλα κατάλληλα προϊόντα αυτού του καταλόγου
ΛεκιθίνηΜυκητοκτόνο
Φυτικά έλαια (π.χ. έλαιο μέντας ή δυόσμου, έλαιο πεύκου, έλαιο καρύου του κυμινοειδούς)Εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο, μυκητοκτόνο και αναστολέας της βλάστησης
Παρασκευάσματα με βάση πυρεθρίνες που εξάγονται από το Chrysanthemum cinerariaefoliumΕντομοκτόνο
Κάσσια που λαμβάνονται από το Quassia amaraΕντομοκτόνο, απωθητικός παράγων (εντομοαπωθητικό)
Ροτενόνη που λαμβάνεται από Derris spp, και Loncho-carpus spp και Cubé et Terphrosia sppΕντομοκτόνο

 • Μικροοργανισμοί που επιτρέπονται για βιολογική καταπολέμηση των παρασίτων και ασθενειών
ΟνομασίαΠεριγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης
Μικροοργανισμοί (βακτήρια, ιοί και μύκητες)

 • Ουσίες που παράγονται από μικροοργανισμούς
ΟνομασίαΠεριγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης
SpinosadΕντομοκτόνο. Μόνο όταν λαμβάνονται μέτρα για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από βασικά παράσιτα και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου από την ανάπτυξη αντοχής

 • Ουσίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε παγίδες ή/και σε εξατμιστήρες
ΟνομασίαΠεριγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης
Όξινο φωσφορικό αμμώνιοΜόνο σε παγίδες
ΦερομόνεςΠροσελκυστικό, αναστολέας σεξουαλικής δράσης, μόνο σε παγίδες και εξατμιστήρες
Πυρεθρινοειδή (μόνο δ-μεθρίνη και λ-κυαλοθρίνη)Εντομοκτόνο, μόνο σε παγίδες με προσδιορισμένους προσελκυστικούς παράγοντες Μόνο κατά τωνBatrocera olea και Ceratitis capitata Wied.

 • Παρασκευάσματα επιφανειακής εφαρμογής μεταξύ των καλλιεργούμενων φυτών
ΟνομασίαΠεριγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης
Φωσφορικός σίδηρος [ορθοφωσφορικός σίδηρος (III)]Μαλακιοκτόνο

 • Άλλες ουσίες από παραδοσιακή χρήση της βιολογικής γεωργίας
ΟνομασίαΠεριγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης
Χαλκός υπό μορφή υδροξειδίου του χαλκού, οξυχλωριούχου χαλκού, όξινου θεϊκού χαλκού (τριβασικός), οξειδίου του χαλκού, οκτανικού χαλκούΜυκητοκτόνο μέχρι 6 χιλιόγραμμα χαλκού ανά εκτάριο ετησίως. Για τις πολυετείς καλλιέργειες, τα κράτη μέλη μπορούν, κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, να επιτρέψουν υπέρβαση του ορίου των 6 χλγ. χαλκού σε ένα δεδομένο έτος,
υπό τον όρο ότι η πραγματικά χρησιμοποιούμενη συνολική ποσότητα σε περίοδο 5 ετών, η οποία αποτελείται από αυτό το έτος και τα προηγούμενα τέσσερα έτη, δεν υπερβαίνει τα 30 χιλιόγραμμα.
ΑιθυλένιοΩρίμαση (αποπρασινισμός) μπανανών, ακτινιδίων και κάκι· ωρίμαση εσπεριδοειδών μόνο ως τμήμα στρατηγικής για την
πρόληψη των ζημιών από τη μύγα των φρούτων στα εσπεριδοειδή· ανθική επαγωγή του ανανά· αναστολή της βλάστησης γεωμήλων και κρεμμυδιών.
Άλατα λιπαρών οξέων με κάλιο (μαλακό σαπούνι)Εντομοκτόνο
Αργιλοκάλιο (θειικό αργίλιο) (Καλινίτης)Επιβραδυντικό της ωρίμανσης
Θειική άσβεστος (πολυθειούχο ασβέστιο)Μυκητοκτόνο, εντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο
ΠαραφινέλαιοΕντομοκτόνο, ακαρεοκτόνο
ΟρυκτέλαιαΕντομοκτόνο, μυκητοκτόνο. Μόνο σε οπωροφόρα δένδρα, αμπέλια, ελαιόδενδρα και τροπικές καλλιέργειες (όπως μπανάνες)
Υπερμαγγανικό κάλιοΜυκητοκτόνο, βακτηριοκτόνο Μόνο σε οπωροφόρα δένδρα, ελαιόδενδρα και αμπέλια
Άμμος χαλαζίαΕντομοαπωθητικό
ΘείοΜυκητοκτόνο, ακαρεοκτόνο, εντομοαπωθητικό

 • Άλλες ουσίες
ΟνομασίαΠεριγραφή, απαιτήσεις σύνθεσης, όροι χρήσης
Υδροξείδιο του ασβεστίουΜυκητοκτόνο. Μόνο σε οπωροφόρα δένδρα, και στα φυτώρια αυτών, για τον έλεγχο της Nectria galligena
Όξινο ανθρακικό κάλιοΜυκητοκτόνο


Πηγή: gaiapedia.gr

Πέμπτη, 8 Φεβρουαρίου 2018

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΟ ΞΥΠΝΗΜΑ ΤΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΛΗΘΑΡΓΟ

Σχετική εικόνα
Την ανησυχία τους για πρώιμο ξύπνημα των δέντρων από το λήθαργο εκφράζουν οι παραγωγοί στη γειτονική Ιταλία, ανεφέροντας ότι τα δέντρα τους παρουσιάζουν πρωιμότητα περίπου ενός μήνα σε σχέση με πέρυσι( freshplaza.it ) .
Το γεγονός αυτό τους κάνει να ανησυχούν για μετέπειτα παγετούς που είναι πιθανόν να συμβούν και να μην μπορούν να τους αντιμετώπισουν, καθώς για την ώρα ο χειμώνας ήταν πολύ ήπιος αφού υπήρχαν μέρες που το θερμόμετρο έδειχνε ακόμη και 17 βαθμούς κελσίου.
Ως λύση σε ενδεχόμενο παγετού, προτείνουν τους ψεκασμούς με φύκια, αμινοξέα και ψευδάργυρο πριν την εμφάνιση του.
Πηγή: imathiotikigi.gr

Δευτέρα, 29 Ιανουαρίου 2018

Νέα παράταση μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018 για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών αγροτών για το δεύτερο εξάμηνο του 2016

Αποτέλεσμα εικόνας για πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών αγροτών
Νέα παράταση, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2018, αποφάσισε ο ΕΦΚΑ για την καταβολή των εισφορών του δευτέρου εξαμήνου του 2016, που οφείλουν μη μισθωτοί, μεταξύ των οποίων και οι αγρότες. Έτσι όσοι οφειλέτες πληρούν τις προϋποθέσεις θα εκμεταλλευτούν την ευκαιρία θα ρυθμίσουν τα χρέη τους, αφού ο διακανονισμός αφορά χρέη που γεννήθηκαν έως την 31η Δεκεμβρίου 2016. Η προηγούμενη προθεσμία έληγε την ερχόμενη Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018. Η απόφαση πάρθηκε κατά την συνεδρίαση του ΔΣ του ΕΦΚΑ, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (25/1/2018). Στη συνεδρίαση έγινε δεκτό το σχετικό αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) προς τη διοίκηση του Οργανισμού, καθώς και του Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων του ΕΦΚΑ κ. Κωνσταντίνου Μακέδου, για παράταση των προθεσμιών καταβολής αυτών των ασφαλιστικών εισφορών.
Η παράταση των προθεσμιών των παραπάνω πληρωμών ζητήθηκε λόγω της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης που βρίσκεται το σύνολο των κλάδων (μηχανικοί, αγρότες κ.α.), καθώς και της συσσώρευσης υποχρεώσεων στο τέλος του Ιανουαρίου (έπρεπε να πληρωθούν και οι εισφορές Ιανουαρίου).
Επίσης εντός Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσει η ρύθμιση των 120 δόσεων για χρέη προς τα Ταμεία, στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ουσιαστικά κρίθηκε ότι θα ήταν «άδικο» για τους επαγγελματίες από τους ανωτέρω κλάδους, να υπάρχει η υποχρέωση καταβολής εισφορών από το 2016 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2018, όταν λίγες μέρες μετά θα τεθεί σε εφαρμογή η διαδικασία των 120 δόσεων.
Η επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ αναφέρει τα εξής:
Ο Ε.Φ.Κ.Α. ανακοινώνει ότι η προθεσμία καταβολής εισφορών
 • του έτους 2016 των ασφαλισμένων του τ. ΕΤΑΑ-TAN
 • του Β εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ και του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ
 • του Β εξαμήνου 2016 για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΓΑ (αυτοτελώς απασχολούμενων και εργοδοτών) παρατείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2018.
Η παράταση χορηγείται προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ένταξης των οφειλών αυτών στο νέο καθεστώς ρύθμισης,
ν.4469/2017 περί «Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών». Δικαιώματα και ευεργετήματα που συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή.
Πηγή: agrotypos.gr