Translate

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

Σε Διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία.

Αποτέλεσμα εικόνας για Διαβούλευση βιολογική γεωργία
Δημοσιεύθηκε το Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τις Οικονομικές Ενισχύσεις στη Βιολογική Γεωργία - Κτηνοτροφία (Μέτρο11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020), το οποίο θα είναι σε διαβούλευση έως τις 27/10/2016. Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο προσχέδιο, σκοπός της απόφασης είναι η θέσπιση του θεσμικού πλαισίου για την εφαρμογή, διαχείριση και παρακολούθηση του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020. Οι δράσεις 11.1.1 και 11.2.1 που αφορούν τη φυτική παραγωγή, εφαρμόζονται σε γεωργική γη με ετήσιες και πολυετείς καλλιέργειες. Το ελάχιστο μέγεθος της υπό ένταξη εκμετάλλευσης στο Μέτρο 11 Βιολογική γεωργία, που τίθεται σε διαβούλευση ως 27 Οκτωβρίου, ανέρχεται σε 3 στρέμματα για τις πολυετείς καλλιέργειες, σε 2 στρέμματα για τις ετήσιες καλλιέργειες και σε 3 στρέμματα για τις μικτές εκμεταλλεύσεις. Οι δράσεις 11.1.2 και 11.2.2 αφορούν τη ζωική παραγωγή. Στη βοοτροφία συμπεριλαμβάνονται η αγελαδοτροφία και η βουβαλοτροφία. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι τα βοοειδή άνω των 6 μηνών και τα αιγοπρόβατα άνω των 12 μηνών, τα οποία έχουν σημανθεί σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
Η οικονομική στήριξη στο πλαίσιο του Μέτρου παρέχεται προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για το διαφυγόν εισόδημα, τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής που, κατά περίπτωση, συνεπάγεται η μετατροπή ή η διατήρηση των πρακτικών της βιολογικής γεωργίας, σύμφωνα με τις αρχές και μεθόδους της βιολογικής παραγωγής, όπως αυτές ορίζονται στον Καν.(ΕΚ) 834/2007 του Συμβουλίου.

Όπως αναφέρει το σχέδιο μέσω της ενίσχυσης, οι γεωργοί ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν σε τέτοια συστήματα, ανταποκρινόμενοι με τον τρόπο αυτό στη ζήτηση της κοινωνίας για τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον γεωργικών πρακτικών.

Κριτήρια δικαιούχων
Α. Δικαιούχοι του μέτρου μπορούν να κριθούν φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων, τα οποία είναι ενεργοί γεωργοί,

Β. Δεν δύναται να κριθούν δικαιούχοι των ενισχύσεων της παρούσας απόφασης, έστω κι αν πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου Α του παρόντος άρθρου, οι ακόλουθες κατηγορίες υποψηφίων:
1. Όσοι έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της πρόωρης συνταξιοδότησης ή οι σύζυγοι αυτών.
2. Διάδοχοι πρόωρης συνταξιοδότησης για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση αποκλεισμού από τη λήψη οποιασδήποτε ενίσχυσης στον αγροτικό τομέα για δέκα έτη.
3. Όσοι έχουν αποβληθεί από γεωργοπεριβαλλοντικό μέτρο ή δράση σε προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο, λόγω υποβολής εκ προθέσεως ανακριβών στοιχείων και δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα δύο ημερολογιακών ετών από την αποβολή.

Γ. Επιλέξιμοι προς ένταξη στο υπομέτρο 11.1 «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» είναι οι «νεοεισερχόμενοι».

Δ. Επιλέξιμοι  προς  ένταξη  στο  υπομέτρο  11.2  «Ενισχύσεις  για  τη  διατήρηση  βιολογικών  πρακτικών και μεθόδων παραγωγής», είναι υποψήφιοι  με αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή  εκτροφές,  τα οποία είναι ενταγμένα στο σύστημα της βιολογικής γεωργίας σύμφωνα με  τον Καν. (ΕΚ) 834/2007, μέσω  σύμβασης με Οργανισμό Πιστοποίησης και Ελέγχου, η  οποία  έχει  συναφθεί  μέχρι  και  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος.
Εφόσον  οι  εν  λόγω  υποψήφιοι    έχουν  στην  κατοχή  τους  αγροτεμάχια,  βοσκοτόπους  ή  εκτροφές, που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω αναφερόμενη  σύμβαση με Φορέα  Πιστοποίησης  και  Ελέγχου  μέχρι  και  την  ημερομηνία  έκδοσης  της  Πρόσκλησης  Εκδήλωσης  Ενδιαφέροντος,  είναι  επιλέξιμοι  προς  ένταξη  και  στο  υπομέτρο  11.1  «Ενισχύσεις για τη μετατροπή σε βιολογικές πρακτικές και μεθόδους παραγωγής» για τα  εν λόγω αγροτεμάχια, βοσκοτόπους ή εκτροφές.
Ένας υποψήφιος δύναται να υποβάλει αίτηση στήριξης σε περισσότερες από μία δράσεις.
Ε. Δικαιούχοι των υπ’ αριθ. 74/4119/13-01-2012 και 800/19605/17-02-2012 Προσκλήσεων  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των δράσεων 1.1 «Βιολογική γεωργία»  και 1.2  «Βιολογική  κτηνοτροφία»  του  Μέτρου  214  του  ΠΑΑ  2007-2013,  αντίστοιχα,  των  οποίων  οι συμβατικές  υποχρεώσεις  δεν  έχουν  λήξει  κατά  το  χρόνο  έκδοσης  των  Προσκλήσεων  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του υπομέτρου 11.2, δύνανται να υποβάλουν αίτηση στήριξης  στο πλαίσιο του υπομέτρου 11.2.  Στην περίπτωση αυτή, οι δεσμεύσεις τους εκκινούν από  την επομένη της λήξης της σύμβασης που έχουν υπογράψει στο πλαίσιο των δράσεων 1.1  και 1.2 του Μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, αντίστοιχα.
ΣΤ. Στην περίπτωση συνδυασμού μέτρων ή δράσεων ή δεσμεύσεων σε επίπεδο ενταγμένης  εκμετάλλευσης –αγροτεμαχίων, οι επιτρεπόμενοι συνδυασμοί μεταξύ του Μέτρου 11 και των  Μέτρων  10  «Γεωργοπεριβαλλοντικά  και  κλιματικά  μέτρα»,  και  14  «Καλή  μεταχείριση  των  ζώων»  του  ΠΑΑ  2014-2020,  εμφανίζονται  στο  Παράρτημα  Ι  της  παρούσας.  Τα  ύψη  ενίσχυσης  που  προκύπτουν  από  το  συνδυασμό,  δεν  μπορούν  να  υπερβαίνουν τα ποσά στήριξης του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΕ) 1305/2013.
Πηγή:agrotypos.gr

Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016

Ημερίδα για "Διαχείριση υδάτινων πόρων, βιολογικά προϊόντα, αγορές παραγωγών"

Η Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας για τα βιολογικά προϊόντα, τις αγορές παραγωγών και το νερό

Αποτέλεσμα εικόνας για Διαχείριση υδάτινων πόρων, βιολογικά προϊόντα, αγορές παραγωγών
Την Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016, στην αίθουσα «Μανόλης Αναγνωστάκης» του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε ημερίδα με τίτλο «Διαχείριση υδάτινων πόρων, βιολογικά προϊόντα, αγορές παραγωγών» από την Ένωση Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας και το Δήμο Θεσσαλονίκης.
Η ημερίδα είχε σαν στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της διαχείρισης του νερού, τα βιολογικά προϊόντα και τις αγορές παραγωγών έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται μέσα από την υπό ψήφιση ΚΥΑ που συνδιαμορφώνουν οι οργανωμένοι βιοκαλλιεργητές και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Κατά την έναρξη της ημερίδας ο Αντιπρόεδρος της ΕΑΒΒΕ κ. Νίκος Ιωάννου ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης κ. Λεκάκη για τη διαρκή και ουσιαστική στήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης στους βιοκαλλιεργητές της Βόρειας Ελλάδας και ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.
Στην ενότητα για τη διαχείριση των υδάτινων πόρων η κα. Ιωάννα Μητρούση παρουσίασε την πρόταση της Κίνησης 136, ο κ. Κώστας Κουτής από την Κίνηση Πολιτών Πηλίου και Βόλου για το νερό ενημέρωσε για το ιστορικό της κίνησης αλλά και την κατάσταση που επικρατεί στο Δήμο Βόλου ενώ ο Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΥΑΘ κ. Γιώργος Αρχοντόπουλος τοποθετήθηκε εκ μέρους της κίνησης SOSτε το νερό σχετικά με την περίπτωση ιδιωτικοποίησης της ΕΥΑΘ. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η παρέμβαση του κ. Κώστα Νικολάου από την Κίνηση 136, ο οποίος αναφέρθηκε σε συγκεκριμένα παραδείγματα ελέγχου των υδάτινων πόρων από τους πολίτες στο εξωτερικό, δείχνοντας δεν πρόκειται για ουτοπία αλλά για εφαρμοσμένη και λειτουργική πρακτική.  
Στη θεματική των αγορών παραγωγών βιολογικών προϊόντων, ο γεωπόνος οργανικής γεωργίας κ. Γρηγόρης Δατσιάδης αναφέρθηκε στη σημαντικότητα των αγορών παραγωγών για τη σχέση του καταναλωτή με την τροφή του και η κα. Χριστίνα Βακάλη από το Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία «Αιγίλοπας» τόνισε τη σημαντικότητα της βιοποικιλότητας και πώς αυτή προωθείται μέσω των αγορών παραγωγών.
Η Πρόεδρος της Ένωσης Αγροτών Βιοκαλλιεργητών Βόρειας Ελλάδας κα. Χρυσούλα Σκορδίτη περιέγραψε τον αγώνα της ΕΑΒΒΕ για την τελική διευθέτηση της ΚΥΑ που θα κανονίσει μετά από 22 χρόνια προσπαθειών τη νομότυπη λειτουργία των αγορών παραγωγών και στα προβλήματα των βιοκαλλιεργητών στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ η εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων κα. Μαρία Ράπου μίλησε για το ρόλο των φορέων πιστοποίησης στη βιολογική γεωργία και τις κινήσεις της Ένωσης για τη διαμόρφωση του πλαισίου για τη βιολογική γεωργία στην Ελλάδα. Τέλος, πολύ σημαντική ήταν η τοποθέτηση του Προέδρου του Κέντρου Προστασίας Καταναλωτών κ. Νικολάου Τσεμπερλίδη, ο οποίος αναφέρθηκε στο ιστορικό των αγορών βιολογικών προϊόντων στη Θεσσαλονίκη και στη σημαντικότητα των διαρκών ελέγχων για την προστασία των καταναλωτών.
Στο διάλειμμα της ημερίδας οι παρευρισκόμενοι είχαν τη δυνατότητα να γευτούν συνταγές με υλικά των παραγωγών των αγορών βιολογικών προϊόντων της Θεσσαλονίκης. Η ημερίδα έγινε στα πλαίσια του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Βιολογικής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, 12-15 Νοεμβρίου 2016 στο Πετρίτσι Σερρών. Μαζί με την ΕΑΒΒΕ, συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι το Δίκτυο για τη Βιοποικιλότητα και την Οικολογία στη Γεωργία «ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ», η Ένωση Βιοκαλλιεργητών ΠΕ Σερρών και ο Δήμος Σιντικής, ενώ το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία της ΕΑΒΒΕ (τηλ. 2313073004, eabbe2002@gmail.com).
Πηγή:agrotypos.gr

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Καλλιέργεια Φραγκοσυκιάς

Το φραγκόσυκο σήμερα στην Ελλάδα είναι μια νέα καλλιέργεια, που άρχισε να καλλιεργείται συστηματικά κυρίως τα τελευταία χρόνια.
 Αποτέλεσμα εικόνας για Φραγκοσυκιάς
Φραγκοσυκιά, ο ελληνικός κάκτος
Η φραγκοσυκιά κατάγεται από το Μεξικό. Μετήχθη στην Ευρώπη από τους Ισπανούς μεταξύ των ετών 1521 – 1523. Στις Μεσογειακές χώρες διαδόθηκε ταχέως για τους γλυκείς και εύγευστους καρπούς της. Οι βλαστοί της φραγκοσυκιάς είναι πεπλατυσμένοι, ενώ στους κάκτους παρατηρούνται διαφοροποιήσεις με σφαιρικούς, κυλινδρικούς, στυλοειδείς ή αρθρωτούς, με πολλά φυλλοκλάδια.
Απαιτήσεις σε κλίμα-έδαφος
Η φραγκοσυκιά, απαιτεί αμμώδη, πετρώδη ξηρά και άνυδρα εδάφη, ενώ προτιμά ξηρό – θερμικά κλίματα. Η επιβίωση της βασίζεται στην αποταμίευση νερού, όπου μαζί με τις θρεπτικές ουσίες αποθηκεύει μεγάλες ποσότητες νερού μέσα στους ιστούς της και στην μείωση διαπνοής.
Καλλιεργητικές εργασίες
Η εγκατάσταση της φυτείας προϋποθέτει την ισοπέδωση του εδάφους, του φρεζαρίσματος και της βασικής λίπανσης. Ο αριθμός των φυτών που φυτεύονται είναι 40 φυτά το στρέμμα. Τα φυτά που έχουν παραχθεί από μοσχεύματα, φυτεύονται σε γραμμές που απέχουν μεταξύ τους 5 μέτρα.
Οι αποστάσεις των φυτών επάνω σε κάθε γραμμή είναι 5 μέτρα φυτό από φυτό, ώστε να διευκολύνονται οι διάφορες καλλιεργητικές εργασίες. Οι καλλιεργητικές αυτές εργασίες είναι το κλάδεμα, η απομάκρυνση των πρώτων ανθέων, η απομάκρυνση των ανώριμων καρπών, η συγκομιδή κ.λπ. Οι εργασίες αυτές γίνονται την περίοδο Μαΐου – Ιουνίου.
Τα φραγκόσυκα πρέπει να δέχονται το κατάλληλο κλάδεμα ώστε να απομακρύνονται οι βλαστοί που έχουν κακοσχηματισθεί ή φέρουν πληγές, ή έρχονται σε επαφή μεταξύ τους. Το κλάδεμα πρέπει να γίνεται την άνοιξη ή στα τέλη του καλοκαιριού. Τα φραγκόσυκα απαιτούν την κατάλληλη λίπανση κυρίως σε φωσφόρο και κάλιο που θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι οργανική.
Συγκομιδή και Αποδόσεις
Η συλλογή και ο καθαρισμός αποτελούν τα δύο πιο «δύσκολα» στάδια της καλλιέργειας.
Η συγκομιδή πρέπει να γίνεται:
  • Πριν την ανατολή του ηλίου γιατί το πρωί, τα αγκάθια του καρπού από την νυκτερινή υγρασία, είναι πιο ευλύγιστα.
  • Όταν επικρατεί άπνοια, διότι ο άνεμος σκληραίνει τα αγκάθια.
Η στρεμματική απόδοση της καλλιέργειας κυμαίνεται κατά μέσο όρο από 2 έως και 3 τόνους.
Οι τιμές στη διεθνή αγορά ποικίλλουν ανάλογα με την προσφορά και τη ζήτηση. Οι καρποί της πωλούνται από 2 – 5 ευρώ το κιλό, ενώ στα κλαδόφυλλα που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή η τιμή τους εξαρτάται από το μέγεθός τους από 0,7 – 70 ευρώ το τεμάχιο. Το αλκοολούχο ποτό που παράγεται από το φραγκόσυκο από 3 – 6 ευρώ το λίτρο.
Το φραγκόσυκο καρποφορεί μετά το 3ο έτος και έχει σε πλήρη παραγωγή αποδόσεις 100 – 150 κιλά ανά φυτό. Το φυτό είναι σε πλήρη παραγωγή μετά το 7ο έτος. Σε αρδευόμενη καλλιέργεια μπορεί να επιτευχθεί παραγωγή 3.000 – 4.000 κιλά το στρέμμα.
Η συγκομιδή των καρπών αρχίζει από τα τέλη Αυγούστου για τους καρπούς της πρώτης άνθισης και από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Δεκέμβριο για τους καρπούς της δεύτερης άνθισης. Η συγκομιδή γίνεται με κοπή των καρπών. Στη συνέχεια γίνεται απομάκρυνση των αγκαθιών, ώστε να διατεθούν στο εμπόριο με τον χαρακτηρισμό «χωρίς αγκάθια» ώστε να έχουν υψηλότερες τιμές.
Πηγή: agrosimvoulos.gr